background

*อยู่ในระหว่างการดำเนินงานโครงการ (6 มีนาคม 2558)

พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มจากการสะสมตัวอย่างเพื่อการเรียนการสอนในสาขาธรรมชาติวิทยา (สุภัทรา น. วรรณพิณ, ๒๕๔๑: บทคัดย่อ) จากนั้นก็มีพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นตามมา ส่วนใหญ่จะเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะด้านที่ตั้งอยู่ตามคณะต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการแก่สังคม การค้นคว้าวิจัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นิสิต นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากการสำรวจในปี ๒๕๕๗ มีพิพิธภัณฑ์
ที่ให้บริการวิชาการอยู่ ๑๑ แห่ง* ดังนี้

คณะเกษตร
          พิพิธภัณฑ์แมลง
          พิพิธภัณฑ์วิถีข้าว
คณะประมง
          พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง
คณะมนุษยศาสตร์
          พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
คณะวนศาสตร์
          พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
          พิพิธภัณฑ์มด
          พิพิธภัณฑ์สัตว์ป่า
คณะวิทยาศาสตร์
          พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
          พิพิธภัณฑ์อาศรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน
คณะสัตวแพทยศาสตร์
          พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์
          พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ทางปฏิสัมพันธ์ทางสัตวแพทย์
 
*จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่ามีพิพิธภัณฑ์บางแห่งที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชิ้นตัวอย่างไม้ พิพิธภัณฑ์ไผ่และหวาย (คณะวนศาสตร์) พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์) พิพิธภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) และพิพิธภัณฑ์บางแห่งอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนสถานที่จัดแสดง เช่น พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) ทำให้ยังไม่พร้อมให้บริการ เมื่อพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นพร้อมให้บริการ ทางคณะผู้สำรวจและรวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลพิพิธภัณฑ์ใน http://mku.human.ku.ac.th ต่อไป


  • พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
  • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง