background

พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มจากการสะสมตัวอย่างเพื่อการเรียนการสอนในสาขาธรรมชาติวิทยา
(สุภัทรา น. วรรณพิณ, 2541: บทคัดย่อ) จากนั้นก็มีพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นตามมา ส่วนใหญ่จะเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะด้านที่ตั้งอยู่ตามคณะต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการแก่สังคม การค้นคว้าวิจัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นิสิต นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากการสำรวจในปี 2557
มีพิพิธภัณฑ์ที่ให้บริการวิชาการอยู่ 11 แห่ง
* ดังนี้

คณะเกษตร
  พิพิธภัณฑ์แมลง
  พิพิธภัณฑ์วิถีข้าว
คณะประมง
  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง
คณะมนุษยศาสตร์
  พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
คณะวนศาสตร์
  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา กรุงรัตนโกสินทร์
  พิพิธภัณฑ์มด
  พิพิธภัณฑ์สัตว์ป่า
คณะวิทยาศาสตร์
  พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  พิพิธภัณฑ์อาศรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน
คณะสัตวแพทยศาสตร์
  พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์
  พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ทางปฏิสัมพันธ์ทางสัตวแพทย์
 
*จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่ามีพิพิธภัณฑ์บางแห่งที่อยู่ใน
ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชิ้นตัวอย่างไม้ พิพิธภัณฑ์ไผ่และหวาย (คณะวนศาสตร์) พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์) พิพิธภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) และพิพิธภัณฑ์บางแห่งอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนสถานที่จัดแสดง เช่น พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) ทำให้ยังไม่พร้อมให้บริการ
เมื่อพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นพร้อมให้บริการทางคณะผู้สำรวจและรวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลพิพิธภัณฑ์ใน http://mku.human.ku.ac.th ต่อไป
 
 
พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    *อยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการ (พ.ศ. 2560)